Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Chính sách hỗ trợ truy cập Website của Tập đoàn Hitachi

Chính sách hỗ trợ truy cập sau đây được thiết lập cho các Website của Tập đoàn Hitachi, cùng với "Hướng dẫn sử dụng cho người cao tuổi và người khuyết tật - Thiết bị, phần mềm và dịch vụ thông tin liên lạc - Phần 3: Nội dung Web" (JIS X 8341-3:2010) là một phần trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản, các hướng dẫn trong đây được cung cấp kèm theo WCAG 2.0 (Hướng dẫn truy cập nội dung Web Phiên bản 2.0) từ W3C (Hiệp hội World Wide Web Consortium).

 • Cấp bậc Hỗ trợ Truy cập và Mức độ Tuân thủ: Chúng tôi phấn đấu đạt Cấp bậc A và AA tuân thủ theo các tiêu chuẩn JIS X 8341-3:2010. (Cấp bậc A và AA trong JIS X 8341-3:2010 tương đương với Cấp độ A và AA trong WCAG 2.0)
  • Khái niệm tuân thủ ở đây nghĩa là nội dung trang web được xây dựng theo các yêu cầu JIS X 8341-3:2010, và đồng thời đáp ứng tất cả các tiêu chí hỗ trợ truy cập đối với Cấp độ A và AA.
 • Phạm vi Tuân thủ: Tuân thủ toàn bộ nội dung website không phải là mục tiêu chính của chúng tôi vào thời điểm này. Thay vào đó, mục tiêu chính của chúng tôi là phấn đấu tuân thủ cho từng trang riêng lẻ, sau đó tuân thủ cho nhiều trang nhất có thể (tối thiểu khoảng 50 trang).
  • Sau khi chúng tôi đạt được mục tiêu ban đầu, phạm vi tuân thủ sẽ nới rộng ra bao gồm các trang mới phát triển, đồng thời chúng tôi tăng dần số trang đáp ứng tuân thủ trên Website của Hitachi.

Theo chính sách này, chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện mức hỗ trợ truy cập trên các Website của Tập đoàn Hitachi, không phải chỉ cho các đối tượng cao tuổi và khuyết tật mà còn phục vụ mọi khách vào thăm Website.

Kết quả Thử nghiệm

Các trang sau đây đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn JIS X 8341-3:2010, Mục 8.1.1, và được xác nhận là "tuân thủ."

Kết quả Thử nghiệm
Cấp bậc Hỗ trợ Truy cập đã Đạt được AA
URI 8 Trang chính
Xem phần "Các trang web đã thử nghiệm" dưới đây.
Ngoại lệ Danh bạ bằng tiếng Việt: https://www.hitachi.com.vn/about/hitachi/directory/index.html
Google Maps được cung cấp bởi Google. Bản đồ này có liên kết tới các trang web bên ngoài.
Dựa trên các công nghệ nội dung web XHTML 1.0 Strict, CSS 2, JavaScript 1.3.
Danh sách Kiểm tra Tiêu chí Hỗ trợ Truy cập Xem phần "Danh sách Kiểm tra Tiêu chí Hỗ trợ Truy cập" dưới đây.
Ngày Thử nghiệm Gần nhất 25/06/2012
Các tiêu chí hỗ trợ truy cập đáp ứng ở Cấp bậc cao hơn đã công bố
 • 7.2.4.8: Vị trí Hiện tại
 • 7.3.2.5: Thay đổi ngữ cảnh theo Yêu cầu của khách thăm

Các trang web đã thử nghiệm

Danh sách Kiểm tra Tiêu chí Hỗ trợ Truy cập

Chú giải

 • Áp dụng
  Có: Các tiêu chí hỗ trợ truy cập áp dụng cho trang web thử nghiệm
  –: Các tiêu chí hỗ trợ truy cập không áp dụng cho trang web thử nghiệm
 • Tuân thủ
  Có: Trang web thử nghiệm đáp ứng tiêu chí hỗ trợ truy cập
  Không: Trang web thử nghiệm không đáp ứng tiêu chí hỗ trợ truy cập

Cấp bậc A

Kết quả kiểm tra tiêu chí hỗ trợ truy cập cho Cấp bậc A
Tiêu chí Hỗ trợ Truy cập Áp dụng Tuân thủ Ghi chú
7.1.1.1 Nội dung không chứa văn bản  
7.1.2.1 Phương tiện riêng tiếng hoặc riêng hình gián tiếp Không chứa nội dung riêng tiếng hoặc riêng hình
7.1.2.2 Phụ đề cho Nội dung tiếng gián tiếp Không chứa nội dung tiếng gián tiếp
7.1.2.3 Thay thế/ Mô tả âm thanh cho nội dung hình gián tiếp Không chứa nội dung riêng tiếng hoặc riêng hình
7.1.3.1 Thông tin và các mối quan hệ  
7.1.3.2 Trình tự có nghĩa  
7.1.3.3 Đặc tính giác quan  
7.1.4.1 Sử dụng màu sắc  
7.1.4.2 Điều chỉnh nội dung tiếng Không chứa nội dung riêng tiếng hoặc riêng hình
7.2.1.1 Thao tác bàn phím  
7.2.1.2 Điều chỉnh tiêu điểm  
7.2.2.1 Giới hạn thời gian hiệu chỉnh được Không chứa nội dung có giới hạn thời gian hiệu chỉnh được
7.2.2.2 Tạm dừng, Dừng và Ẩn nội dung  
7.2.3.1 Số lần nháy chuyển không vượt quá ba Không chứa nội dung nháy chuyển
7.2.4.1 Lướt qua các khối nội dung  
7.2.4.2 Tiêu đề trang  
7.2.4.3 Trình tự tiêu điểm  
7.2.4.4 Mục đích liên kết, theo ngữ cảnh  
7.3.1.1 Ngôn ngữ trên trang thông tin  
7.3.2.1 Biểu hiện nhất quán khi các phần nhận tiêu điểm  
7.3.2.2 Biểu hiện nhất quán khi khách thăm thay đổi cài đặt  
7.3.3.1 Nhận dạng lỗi đầu vào Không chứa nội dung có nhận dạng lỗi đầu vào
7.3.3.2 Nhãn hoặc hướng dẫn  
7.4.1.1 Phân tích cú pháp nội dung  
7.4.1.2 Tên, Vai trò và Giá trị có thể nhận dạng/ cấu hình  

Cấp bậc AA

Kết quả kiểm tra tiêu chí hỗ trợ truy cập cho Cấp bậc AA
Tiêu chí Hỗ trợ Truy cập Áp dụng Tuân thủ Ghi chú
7.1.2.4 Phụ đề cho Nội dung tiếng trực tiếp Không chứa nội dung tiếng trực tiếp
7.1.2.5 Mô tả dạng tiếng cho nội dung hình gián tiếp Không chứa nội dung riêng tiếng hoặc riêng hình
7.1.4.3 Độ tương phản tối thiểu  
7.1.4.4 Chỉnh cỡ chữ  
7.1.4.5 Trình bày văn bản thành dạng đồ họa  
7.2.4.5 Đa phương thức tiếp cận nội dung  
7.2.4.6 Tiêu đề và Nhãn  
7.2.4.7 Tiêu điểm rõ ràng  
7.3.1.2 Ngôn ngữ của các phần  
7.3.2.3 Điều hướng nhất quán  
7.3.2.4 Nhận dạng nhất quán  
7.3.3.3 Đề xuất sửa lỗi đầu vào Không chứa nội dung có nhận dạng lỗi đầu vào
7.3.3.4 Tránh lỗi (về pháp lý, tài chính, quản lý dữ liệu hoặc ngữ cảnh thử nghiệm) Không chứa nội dung giao dịch pháp lý, tài chính, chỉnh sửa dữ liệu hoặc phản hồi thử nghiệm

Cấp bậc AAA

Kết quả kiểm tra tiêu chí hỗ trợ truy cập cho Cấp bậc AAA
Tiêu chí Hỗ trợ Truy cập Áp dụng Tuân thủ Ghi chú
7.2.4.8 Vị trí hiện tại  
7.3.2.5 Thay đổi ngữ cảnh theo Yêu cầu của khách thăm