Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Bản quyền những tư liệu được đăng tải trên Máy chủ Web Toàn cầu Hitachi thuộc quyền sở hữu của Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. chỉ cho phép quý khách hàng sao chép các tư liệu để sử dụng cho mục đích phi thương mại trong phạm vi tổ chức của mình với điều kiện quý khách hàng phải đảm bảo rằng tuyên cáo về bản quyền trên đây xuất hiện trong mỗi và mọi bản sao. Ngoại trừ tuyên cáo trên đây, không nội dung nào khác ở đây có thể được hiểu như cho phép hoặc cấp phép sử dụng bất kỳ tư liệu thuộc bản quyền, sáng chế độc quyền, thương hiệu hoặc những tài sản trí tuệ khác của Hitachi.

Xuất bản phẩm này có thể chứa lỗi hoặc thông tin không chính xác. NHỮNG TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ SẴN CÓ" VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ GHI RÕ HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, NHỮNG BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NHẤT ĐỊNH, HOẶC TÍNH TUÂN THỦ BẢN QUYỀN CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HITACHI, LTD. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, VỀ PHÁP LÝ HAY MỌI TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY. Những tài liệu này có thể được thay đổi nội dung vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.